Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Footiez by Chantalle

Pedicure Praktijk

PRIVACY POLICY

Pedicure Praktijk Footiez by Chantalle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Praktijk Footiez by Chantalle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming

* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

* Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens

* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als Pedicure Praktijk Footiez by Chantalle zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


* Administratieve doeleinde;

* Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Voornaam;

- Achternaam;

- (Zakelijk) E-mailadres;


* Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

* Administratieve doeleinde;

* De behandelovereenkomst;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Praktijk Footiez by Chantalle de volgende persoonsgegevens van u vragen:

* Tussenvoegsel;

* Telefoonnummer;

* Geslacht


* Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.


* Administratieve doeleinde.

* De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Praktijk Footiez by Chantalle de volgende persoonsgegevens van u vragen:

* Tussenvoegsel;

* Telefoonnummer;

* Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Praktijk Footiez by Chantalle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:


* Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

* Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


* Alle personen die namens Pedicure Praktijk Footiez by Chantalle van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

* We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. 

Contactgegevens

Pedicure Praktijk Footiez by Chantalle

van Aostastraat 4

1851 JC Heiloo

[email protected]